Patroni

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz

Poprzez ziemię ukochała niebo

        13 czerwca 1999r. Jan Paweł II beatyfikował Natalię Tałasiewicz- polonistkę, jedną z dwóch kobiet zaliczonych do grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

        Bł. Natalia Tułasiewicz w okresie dwudziestolecia międzywojennego, po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Poznańskim, pracowała w szkole powszechnej i gimnazjum urszulańskim. W 1939r. została wysiedlona z Poznania do Generalnej Guberni. Brała udział w tajnym nauczaniu w Krakowie. W 1943 r. jako pełnomocnik Delegatury Rządu Londyńskiego udała się dobrowolnie na roboty przymusowe do Niemiec z misją pracy apostolskiej wśród wywiezionych Polaków. Zdekonspirowana wiosną 1944 r., jako więzień polityczny znalazła się w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Wycieńczona okrutnym śledztwem i więzieniem, zmagając się z ciężkimi chorobami, podejmowała swe obowiązki nauczyciela i apostoła aż do dnia śmierci w komorze gazowej- 31 marca 1945 r.

        "Kocham ziemię, ale dlatego się tej miłości nie wstydzę, że poprzez ziemię ukochałam niebo" - pisała. Pragnęła świętości i dążyła do niej będąc mocno zakorzenioną w rzeczywistości. Nigdy nie oddzielała modlitwy od życia. Nieustannie dążyła do rozwoju intelektualnego i doskonałości duchowej. Współczucie dla cierpień człowieka wprowadziło ją na ścieżkę świeckiego apostolatu. Ukochała piękno, którym był dla niej drugi człowiek, ale też muzyka, literatura, teatr, malarstwo, przyroda.

        Modlitwa za wstawiennictwem bł. Natalii

        Wszechmogący Boże, który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewiczówny dałeś nam przykład jak "wielbić Ciebie radością pracy codziennej", jak "życie czynić modlitwą, a modlitwę życiem", dopomóż za jej wstawiennictwem odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie i uświęcać świat od wewnątrz na kształt zaczynu, w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji. Spraw, prosimy, aby jej męczeńska ofiara z życia wyjednała nam wytrwałość w trudach i męstwo w cierpieniu. Udziel nam łaski......., o którą błagamy z pokorą i ufnością przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Urszula Ledóchowska

Pedagog wysokich wymagań

        18 maja 2003r. Jan Paweł II kanonizował Urszulę Ledóchowską.

        Nauczała przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, wykładała po francusku historię sztuki i literatury, udzielała lekcji malarstwa. Najwięcej jednak troski i zapału wkładała w pracę wychowawczą.

        Święta Urszula Ledóchowska pracę nauczycielską zaczęła tuż po złożeniu ślubów wieczystych w 1889r. Kilka lat później wyjechała do Petersburga, gdzie prowadziła internat dla dziewcząt. Po wydaleniu z Rosji wyjechała do Skandynawii. Tam kontynuowała swoją pracę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wróciła do ojczyzny. W Pniewach koło Poznania założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konajacego. Działalność zgromadzenia to przede wszystkim wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Program wychowawczy św. Urszuli Ledochowskiej miał na celu integralną formację człowieka poprzez wychowanie religijne, intelektualne, moralne, społeczne, patriotyczne, estetyczne i sportowe. Zadaniem było wychowanie dzieci dla ojczyzny niebieskiej i ziemskiej.

        Do współsióstr mawiała: "Bądźcie dobre, bądźcie bardzo dobre, bądźcie nieskończenie dobre dla wszystkich, bo jak w promieniach słońca otwierają się kwiaty, tak w promieniach dobroci otwierają się serca, bo dobrocią najpewniej serca ludzkie do dobrego Serca Bożego zbliżamy".

        Modlitwa za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej

        Boże, Źródło i dawco świętości, który uczyniłeś serce św. Urszuli Ledóchowskiej wrażliwe na pragnienia Serca Twego umiłowanego Syna, spraw, abyśmy wspierani jej orędownictwem umieli, tak jak ona, odczytywać znaki Twojej woli i odpowiadać na nie żywą wiarą i czynem miłości. Wysłuchaj też łaskawie naszych próśb zanoszonych z ufnością za jej wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Błogosławiona Marcelina Darowska

Wychowawczyni kobiet rozumnych

        6 października 1996r. Jan Paweł II beatyfikował Marcelinę Darowską - współzałożycielkę zgromadzenia sióstr niepokalanek.

        Bł. Marcelina Darowska powołanie do pracy wychowawczej oraz pragnienie życia w zakonie spełniła po śmierci męża i syna. Pierwszą szkołę dla dziewcząt otworzyła w Jazłowcu , następnie w Słonimie oraz Szymanowie koło Warszawy. Celem Marceliny Darowskiej było wychowanie kobiet rozumnych, zdolnych do wydawania sądów, do wartościowania, świadomego kształtowania swej drogi życiowej, przygotowanie do obowiązków żony, matki, obywatelki, danie kobiecie- Polce całokształtu ogólnego wykształcenia.

        Henryk Sienkiewicz do Marceliny Darowskiej: "Że siejba Twoja, Najprzewielebniejsza Matko, była Bożą siejbą, świadczą te głosy czci i wdzięczności płynące ku Tobie ze wszystkich krańców naszej poszarpanej ziemi. W ślad za głosami idą serca dzieci i kobiet polskich. Nauczyłaś je miłować Boga i kraj ojczysty, czcić wszystko, co wielkie, szlachetne a nieszczęśliwe, więc wielki a nieszczęśliwy naród ocenił i uczcił Ciebie. Pozwól i mojej głowie pochylić się przed Twą zasługą i złożyć Ci należny hołd za tę pracę tak długą a tak doniosłą dla naszego społeczeństwa i tak w swych skutkach błogosławioną. Chwała Twej rozumnej pracy a cześć zasłudze i dobroci!".

        Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marceliny

        Boże, który przez przykład życia bł. Marceliny Darowskiej ukazałeś wzór pełnego oddania się i zawierzenia Tobie Samemu, spraw łaskawie, by Kościół cieszył się jej wyniesieniem do grona świętych, a przez to coraz głębiej odkrywał piękno powszechnego powołania do świętości. Za jej wstawiennictwem udziel i nam łaski..., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

        Błogosławiona Marcelino, módl się za nami!

Błogosławiony Bronisław Markiewicz

Pedagog na trudne czasy

        19 czerwca 2005r. z upoważnienia Benedykta XVI beatyfikowany w Warszawie przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

        Bł. ks. Bronisław Markiewicz od początku swego kapłaństwa szczególnie był wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. "Trzeba pamiętać, że dzieci są nadzieją społeczeństwa. Jakie sobie wychowamy dzieci, takie będziemy mieli społeczeństwo w niedalekiej przyszłości" - mówił. Walczył z plagą alkoholizmu, w którym widział przyczynę rozkładu społecznego. Prowadził niezwykle aktywną działalność duszpasterską szczególnie wśród najuboższych. Profesor teologii pastoralnej, uczeń św. Jana Bosko, założyciel "Towarzystwa Powściągliwość i Praca" - późniejsze zgromadzenie męskie i żeńskie pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Utworzył zakłady wychowawcze dla najuboższej i opuszczonej młodzieży.

        Ojciec Święty Jan Paweł II pisał, że jest to kapłan "przepełniony miłością Boga i człowieka", który "poświęcił swoje życie zapomnianym i odepchniętym sierotom, biednym dzieciom oraz opuszczonej i zaniedbanej moralnie młodzieży. Swoim córkom i synom duchowym dał wzór żywej wiary i nadziei, umiłowania modlitwy i przykład bezinteresownej troski o zbawienie dusz ludzkich".

        Modlitwa słowami bł. Bronisława Markiewicza

        "O Jezu mój, któż to Ci powiedział, abyś Siebie całkowicie dał nam na pokarm? Czy po tym darze pozostało Ci jeszcze coś do darowania nam, aby nas zobowiązać do kochania Ciebie? O Panie, udziel nam światła, abyśmy poznali nadmiar Twojej dobroci w tym, iż stałeś się naszym pokarmem, aby się połączyć z nami, biednymi grzesznikami"

Sługa Boża Anna Jenke

Pedagog z charakterem

        26 marca 1993 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 27 maja 1999 r. dokumenty procesowe przekazano do Kongregacji Spraw Świętych w Watykanie.

        Sł. Boża Anna Jenke po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę jako polonistka w szkołach średnich w Jarosławiu. Pracując w okresie systemu stalinowskiego wykazała się wielką odwagą w wyznawaniu prawd wiary. W duchu przynależności do Chrystusa wychowywała młodzież, szczególną troską otaczając "dzieci ulicy". Na co dzień żyła Ewangelią. Wprowadzała Boga w środowisko szkoły i wszędzie tam, gdzie eliminowano Go z życia. Przez to stała się autentycznym świadkiem Chrystusa - współczesnym świeckim apostołem. Jej program wychowawczy oparty był na miłości. Uwielbiana przez uczniów, swoją postawą wzbudzała powszechny szacunek i poważanie. Doskonały nauczyciel, niekwestionowany autorytet, zatroskana o dobro duchowe i materialne uczniów, dobra jak matka.

        Anna Jenke do nauczycieli: "Bądźmy realistami i w tani sposób nie pocieszajmy siebie i nie rozgrzeszajmy.Za kilkanascie lat będą oceniać, jak nasze pokolenie wywiązało się z odpowiedzialności za dzisiejsze czasy, za dzisiejszą młodzież. Ta młodzież, to nasze zadanie dane nam przez Boga".

        Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Anny Jenke (do prywatnego odmawiania)

        Boże i Ojcze nasz, Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi - duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski..............., o którą Cię z ufnością proszę. Amen.

        Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...